Uddannelse i dialektisk adfærdsterapi for psykologer og læger

Denne 5 dages uddannelse i kognitiv teori og dialektisk adfærdsterapi søges godkendt til specialistuddannelserne som anden teoretisk referenceramme (30 timer). Denne uddannelse rummer 10 timers kognitiv grundlagsteori som forudsætning for forståelse af kognitiv terapi og 20 timers uddannelse i dialektisk adfærdsterapi.

Emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (ICD10) eller en borderline personlighedsforstyrrelse (DSM IV) hører til de psykiatriske lidelser, der er stærkt ressourcekrævende i psykiatrien. Det anslås, at klienter med denne forstyrrelse ses hos 20% på en psykiatrisk afdeling og 25 % på døgninstitutioner. Disse klienter har hyppigt suicidal adfærd og selvskadende adfærd. Der ses en comorbiditet, således mange af klienterne har depression, angst, spiseforstyrrelser og misbrug af forskellig art. Der er god evidens for, at misbrugere kan have gavn af DAT, da forskningen peger på, at 50% af misbrugere har en personlighedsforstyrrelse, hvilket DAT kan behandle.

Dialektisk adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, der kan hjælpe disse klienter ud af suicidaladfærd, selvskade og talrige døgnindlæggelser og give dem en signifikant forbedret livskvalitet. Den er økonomisk ressourcebesparende, og den hjælper klienten til et markant bedre liv. Dialektisk adfærdsterapi har fire fokusområder i behandlingen: relationer, følelsesregulering, opmærksomheds- og krisefærdigheder.

Psykolog Casper Aaen er ansvarlig for uddannelsen

Han arbejder til daglig med DAT som kliniker. Han har stor klinisk erfaring med spiseforstyrrelser, selvskade, misbrug, personlighedsforstyrrelser, angst, depression, traumer og OCD mm. Han har stor erfaring med individuel terapi og færdighedstræning. Han er trænet og uddannet af professor Alan Fruzzetti igennem flere år. Han har modtaget træning af professor Åsa Nilsonne, prof. Edna Foa og prof. Marsha Linehan. Han udgiver bogen “Lev med dine følelser uden at flygte fra dem” på Psykiatrifondens Forlag efteråret 2011. Han udkommer med en ny bog om PTSD i 2014. Han superviserer DAT teams, uddanner institutioner i at arbejde med DAT. Han har været underviser og hjulpet i implementeringsfasen af DAT på flere hospitaler, kommunale døgninstitutioner og private døgninstitutioner. Han arbejder til dag i voksenpsykiatrien og er ansvarlig for implementeringen i dialektisk adfærdsterapi i akutenhederne på flere psykiatriske centre i Region Hovedstaden.

Kurset giver deltagerne viden om DAT og hvordan det bruges i kursisternes egen praksis. Der præsenteres DAT programmer til voksne, forældre og teenagere. Det forventes ikke, at man starter et DAT program, fordi uddannelsen retter sig også mod professionelle der blot ønsker at lære de enkelte redskaber, som de ønsker at implementere i egen individuel terapeutisk praksis. Deltagerne vil lære mange kliniske færdigheder: kædeanalyse, tilbagefaldsforebyggelse, opmærksomhedstræning, følelseregulering, accept-færdigheder, krisefærdigheder og relationsfærdigheder.

Indhold i kurset
DBT integrerer traditionelle løsningsorienterede strategier fra adfærdsterapi og acceptstrategier udviklet fra mindfulness og andre ikke-traditionelle tilgange i psykoterapi. Dialektikken i DBT er at integrere forandring og accept i behandlingen af patienter med emotionel dysregulation.
DBT anvendes i forhold til andre klienter der har vanskeligheder emotionel dysregulation: cutting, spiseforstyrrelse, aggression, depression og misbrug. Det er god evidens for at klienter på døgninstitutioner og andre institutionelle miljøer kan have gavn af DAT.

Formen på kurset vil være meget pædagogisk og der vil være mange øvelser for at sikre, at deltagerne lærer færdighederne gennem forskellige øvelser. Der vil være meget dialog og træning på kursusdagene.

Følgende punkter vil blive gennemgået:

 • Fremvisning af videoer med klienter med misbrug, spiseforstyrrelser, PTSD og borderline. DAT redskaber er anvendelige i forhold til disse målgrupper.
 • Den biosociale model, emotionel sårbarhed og invaliderende miljø
 • Hvad er emotionel dysregulation? Hvordan påvirker det klienter med selvskade, spiseforstyrrelser, misbrug og anden destruktiv adfærd.
 • Behandlingens faser: fra selvskade til erhvervelse af DAT færdigheder
 • Følelsesregulering, opmærksomheds-, krise- og relationsfærdigheder
 • Adfærdsterapi: kædeanalyser, ugeskema, forstå emotioner i en adfærdsmæssig kontekst
 • Validation af klienter
 • Dialektik i DAT behandlingen
 • Terapeut mindfulness
 • Fremvisning af DVD optagelser af individuelle sessioner
 • Fremvisning af DVD optagelser af brug af færdigheder v. Prof. Marsha Linehan.
 • Træning af terapeuternes færdigheder som DAT terapeuter
 • Man vil igennem uddannelsen lære alle færdighederne i DAT.
 • Der vil være en kursusdag om posttraumatisk stress belastning (PTSD), da op til 40% af disse klientgrupper (misbrugere, personlighedssforstyrrelser og spiseforstyrrede) lider af dette. Her præsenteres Prolonged Exposure af Edna Foa, som er en evidensbaseret behandling til PTSD. Der vises DVD af cases og undervises i hvordan undgåelse i hverdagen og flashback og genoplevelse af traumet kan håndteres.

Navn/Name *

Faktura adresse/Billing adress *

Postnr. *

Land/Country *

E-mail *

Privat/firma / Private/Company
PrivateCompany

EAN nr./WAT nr.

Kommentar/Comments

Handelsbetingelser / Terms and Conditions
- Læs dem her / Read them here

Jeg acceptere handelsbetingelserne / I accept the Terms and Conditions

Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening

Kognitiv grundlagsteori og dialektisk adfærdsterapi til emotionelt ustabil personlighedsstruktur

Godkendes med 30 timer i emneområde 12.4.4.2.3. anden teoretisk retning, for kursister med en alternativ hovedretning.
Timerne kan desuden tilføjes til ansøgningen iht. retningslinjerne for det fleksible valg, som erstatning for timer i det tværgående modul.

Deadline for tilmelding:
1. april 2018

Datoer
17-18 maj 2018
6-8 juni 2018

Der er frugt, kaffe, frokost og eftermiddagsforplejning.

Tid: 8:30-16.00

Sted:
Diakonissestiftelsen
Peter Bangsvej 1, opg. 5
2000 Frederiksberg

Parkering mulig ved køb af billet i receptionen

Pris: 8000 plus moms